Организације

Релевантним нормативним актима (Статут,Правилник о унутрашњој организацији рада,Правилник о систематизацији радних места), утврђена је и доследно спроведена организација укупног стручног рада Завода. Проширење делатности отварањем Центра за смештај страних малолетних лица употпунило је организациону шему.

Најоперативније стручно тело на нивоу установе чини КОЛЕГИЈУМ у чији састав улазе руководиоци, координатор и директор, са фреквенцијом састајања најмање два пута недељно.
На нивоу Завода функционише СТРУЧНО ВЕЋЕ,чији су чланови сви запослени стручни радници у установи и којим руководи Директор. Истичемо да стручна већа функционишу и на нивоу организационих јединица на челу са руководиоцем. Поред поменутог, стручном раду доприносе и БРОЈНЕ КОМИСИЈЕ у чији састав улазе и представници дечијег колектива

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ МЛАДИХ СА ИЗРЕЧЕНОМ ВАСПИТНОМ МЕРОМ

У ову РЈ се смештају млади оба пола,узраста од 14 до 18 година , којима је изречена васпитна мера упућивања у васпитну установу. Ова мера траје од 6 месеци до 2 године. У оквиру ове РЈ постоје 4 васпитне групе , чији је укупни капацитет 36 корисника. То су две васпитне групе за младе мушког пола , једна васпитна група за девојчице и група у којој се реализује посебан програм , програм интензивног третмана- ПИТ. ПИТ је програм који треба посебно издвојити и представити , јер је то једна од иновативних установа коју је Завод развио и развија већ 6 година
Рад се одвија у три смене и свака група је покривена са два матична васпитача ( специјална педагога )
Посебна пажња се поклања организовању слободног времена и слободних активности. Корисницима је на располагању фискултурна сала . интернет клуб, радионице, спортски терени Завода и клуб –боравак.

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ СТРАНИХ МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА

• „Малолетно страно лице без пратње родитеља или старатеља је дете млађе од 18 година , које се нашло изван своје земље порекла услед тражења азила , због страха од прогањања или непостојања заштите услед кршења људских права , оружаног сукоба или немира у земљи порекла , ради сексуалног или другог искоришћавања или бекства од сиромаштва у земљи порекла. Из ових разлога произилази примена неопходних мера заштите у складу са међународним правом , националним прописима и стандардима људских права ( Хашка ковенција за заштиту детета , смернице УНХЦР-а , резолуција ЕУ о малолетним страним лицима без пратње , Протокол за спречавање, Породични закон , Закон о странцима и Закон о азилу ) .“

Зашто баш Завод?• Зато што је Завод за васпитање деце и омладине као установа социјалне заштите је на основу Одлуке о мрежи установа социјалне заштите ( ”Службени гласник”број 51/08) Владе Републике Србије проширио делатност , тако да поред постојања „Центра за смештај деце и омладине са изреченом васпитном мером упућивања у васпитну установу“ , Заводу припада и нова радна јединица , „Центар за смештај малолетних страних лица без пратње родитеља или старатеља“,капацитета 12 корисника.
• Пошто су се стекли сви технички услови за почетак рада и пријем ове категорије малолетних лица, Завод је упутио циркуларно писмо о спремности за пријем ове категорије корисника и њихово збрињавање.

Циркуларно писмо је упућено:

– пограничној полицији (МУП РС – Одељење за странце)
– Одељењу за малолетнике
– Управи за странце (Одељење за сузбијање илегалних миграција)
– Конзулатима и амбасадама
– Центрима за социјални рад
– Надлежним министарствима

• Дана 08.04.2009. смештено је прво страно малолетно лице , пореклом из Ирана , које је збринуто и укључено у поступак решавања статуса . По окончању првог дела поступка Конзул Иранске амбасаде је уручио захвалницу Заводу због професионалног и адекватног третмана њиховог држављанина.
• По најавама из Пограничне полиције, очекује се у наредном, кратком периоду велики прилив страних малолетних лица ( посебно из азијских земаља) и то у мери да Заводски капацитети неће бити у стању да задовоље те потребе.

ТРЕТМАН• Обезбеђење преводиоца
• Здравствена заштита
• Упознавање са тренутним статусом
• Упознавање са правима
• Покретање поступка у зависности од изјашњавања да ли малолетник жели повратак у земљу пореклу или жели азил Републике Србије
• Прибављање привремене документације
• Организовање времена у Центру (спорт,радионичарски рад,ТВ,видео и компјутерске игре)
• Припрема за измештање и измештање у пратњи стручних радникаПЕРСПЕКТИВА
• Досадашњи резултати и успешно функционисање Центра при Заводу, као и број збринутих корисника, а посебно најаву великог броја прилива ове категорије младих, јасно указују на неопходност постојања овог новог облика заштите у нашем систему

ДНЕВНЕ АКТИВНОСТИ• спортске активности (терени Завода и фискултурна сала)
• интернет клуб
• ТВ и видео у оквиру васпитне групе
• ликовне радионице
• део времена проводе у великом дневном боравку Завода који је посебно опремљен за забаву деце (Sony Playstation, клавир, музичка линија, кућни биоскоп, велики монитор, кухиња).